Az alapszerződés egy keretrendszer, ami a szolgáltatás mélységétől függően érinti a felsorolt részleteket.

Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazzák a Kétszerszép Kft. (székhely: 7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 8/a. adószám: 14980699-1-14, mint szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Az Eladó fenntartja azon jogát, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalúan módosítsa. A módosítást követő megrendelés a jelen ÁSZF és minden hatályos módosításának elfogadását jelenti.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Kétszerszép Kft

A szolgáltató székhelye: 7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 8/a.

A szolgáltató postacíme: 7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 8/a.

Cégjegyzékszáma: 14-09-316290

Adószáma: 14980699-1-14

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Kaposvári Törvényszék Cégbírósága

Telefon: +36305356684

Bankszámlaszám: MagNet Bank 16200209-17069892-00000000

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: Infotechna.hu

1. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A jelen ÁSZF az Eladó és az Ügyfél között létrejött a Szerződési feltételeket tartalmazza. A szerződéshez szorosan kapcsolódó dokumentum az Eladó által kibocsátott számla.

1.1. Egy rendelésnek a https://orvosikannabisz.info oldalon történő leadásával a Vásárló elfogadja azt a kommunikációs csatornát (telefon vagy e-mail), amelyen keresztül az Eladó a termék megrendelését lehetővé teszi.

1.2. A Rendelés leadása után a Vásárlóhoz telefon vagy e-mail útján érkezett értesítés tájékoztató jellegű és nem jelenti a Rendelés Eladó általi visszaigazolását.

1.3. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Vásárló által leadott Rendelésben szereplő mennyiségétől kevesebbet igazoljon vissza. Erről a Vásárlót az általa a felhasználói fiókjában megadott telefonszámon és/vagy e-mail címen értesíti. Ilyen esetben az Eladó az Ügyfél által már kifizetett, azonban az Eladó által vissza nem igazolt termékek vételárát az Ügyfél részére visszatéríti.

1.4. Az Eladó és Vásárló közötti Szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló e-mail és/vagy SMS útján megkapja az Eladótól a Rendelés véglegesítéséről/visszaigazolásáról szóló értesítést, amely értesítés magában foglalja az Ügyfél által megrendelt Termékeknek a futárszolgálat részére való átadásáról szóló értesítést is.

1.5 Amennyiben a Vásárló valótlan adatokat ad meg a véglegesített megrendelése során, a távollévő felek közötti szerződés nem jön létre. Az ilyen szerződésekből eredően mind az Üzemeltető, mind az Eladó minden féle felelősségét kizárja.

2. AZ ONLINE ÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK

2.1. A weboldalra bármely Felhasználó/Ügyfél beléphet. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az Ügyfélnek/Vásárlónak a Rendelés leadásához való jogosultságát és hozzáférését és/vagy valamely fizetési mód választását majd alkalmazását korlátozza, amennyiben az adott Ügyfél/Vásárló a https://orvosikannabisz.info oldalon végzett tevékenységével veszélyeztetheti a weboldal zavartalan működését és/vagy tevékenységével az Üzemeltetőnek/Eladónak kárt okozhat.

2.2. Az Ügyfél az Eladóval kapcsolatba léphet a termék oldalán a „Kapcsolat” menüpontban feltüntetett elérhetőségeken.

2.3. A Weboldalon a Termékek ára forintban (HUF) értendő és tartalmazza az ÁFA-t, ami jelenleg AAM, azaz alanyi adómentes, de nem tartalmazza az esetlegesen választott fizetési mód díját, melyet vásárló az adott szolgáltatás igénybevétele esetén a Termék árán felül fizet.

2.4. A törvényben előírt feltételeknek megfelelően az elektromos berendezések, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb környezetvédelmi termékdíj-köteles termékek weboldalon feltüntetett ára tartalmazza a Környezetvédelmi termékdíjat.

2.5. Az online fizetések (online bankkártyás fizetés vagy banki átutalás) esetében az Eladó nem felel a Vásárlónál felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Vásárló által választott fizetési módtól vagy a Vásárló kártyakibocsátó bankjától függ (különösen, de nem kizárólagosan devizaárfolyam, egyéb költségek). A Vásárló felelős a kiválasztott fizetési mód kiválasztásából eredő következményekért.

2.6. A Weboldalon feltüntetett Termék leírására használt információ (statikus / dinamikus képek / multimédia bemutatók stb.) nem jelenti az Eladó ajánlati kötöttségét, ezek kifejezetten a bemutatás célját szolgálják.

3. MEGBÍZÁS

Az Eladó a Rendelés lebonyolításával kapcsolatos Szolgáltatások (szállítás, csomagolás stb.) lebonyolításával harmadik személyt bízhat meg a Vásárló erre irányuló tájékoztatása nélkül is. Ez a Vásárló beleegyezéséhez nem kötött. Az Eladó azonban ezen esetekben is felel a Vásárlóval kötött Szerződésből eredő kötelezettségei teljesítéséért.

4. RENDELÉS

4.1. A kiválasztott termékek kosarába helyezése után a kosár tartalmát szabadon változtathatja. Ha az ellenőrzést követően megtöltött kosarát “rákattintással” elküldi, a kosárban lévő valamennyi terméket megrendeli és elfogadja, hogy a termék megrendelése fizetési kötelezettséggel járó művelet.

4.2. Az adott megrendelés elküldött adatai az elküldést követően, de a kisszállítást megelőzően írásban vagy telefonon módosíthatók. Új megrendelés során adatait természetesen módosíthatja. A Vásárló adatait tartósan, bejelentkezését és megrendelését az Eladó a házhozszállítástól számított egy évig rögzíti, de a szerződés nem tekinthető írásba foglaltnak iktatásra nem kerül.

4.3. Vásárló tudomásul veszi, hogy kosárba helyezést követően a termék/ek csak abban az esetben vásárolhatók meg, ha azokból a megrendelés teljesítéséhez elegendő raktári készlet áll a Szolgáltató rendelkezésére.

4.4. A megrendelés véglegesítésével a Vásárló megerősíti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok valósak, és a rendelés teljesítéséhez, a szerződés létrejöttéhez felhasználhatóak. A véglegesítéssel Vásárló vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési móddal a megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ellenkező esetben a megrendelés teljesítését az Eladó megtagadhatja.

4.5. A rendelés véglegesítésével a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy szükség esetén, a Szolgáltató felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (jellemzően email vagy telefon) bármelyikén.

4.6. A Szolgáltató semmisnek vagy létre sem jöttnek nyilváníthatja a Vásárló rendelését, a Vásárló előzetes értesítése mellett, anélkül, hogy utólag valamely félnek – erre hivatkozva – bármilyen kötelezettsége lenne a másik féllel szemben, vagy anélkül, hogy valamely fél a másik féllel szemben kártérítési igényt fogalmazna meg, az alábbi esetekben:

4.6.1. Amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és a kártyát kibocsájtó pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi vagy a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és az online fizetést biztosító partnerünk nem tudja érvényesíteni a tranzakciót.

4.6.2. A Vásárló által megadott adatok nem fedik a valóságot vagy nem teljes körűek vagy nem teszik lehetővé a megrendelés teljesítését

4.6.3. Ha Vásárló a megrendelt termék vételárát 5 napon belül a Szolgáltató részére nem fizeti meg. Ebben az esetben a Szolgáltató jogosult a megrendelést törölni.

4.6.4. A megrendelést cselekvőképtelen, vagy kiskorú személy adja

4.7. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a Vásárlónak (amennyiben Fogyasztó) lehetősége van a szerződéstől elállni. Ezt a lehetőséget Eladó a termék átvételétől számított 14 napon belül biztosítja az Ügyfelek számára. Amennyiben a megrendelés végösszege kiegyenlítésre került, és a Vásárló időben jelezte a szerződéstől való elállási szándékát, úgy az Eladó vállalja, hogy a Vásárló értesítésétől számított legfeljebb 14 napon belül visszafizeti a termék vételárát. Az elállás részletes feltételeit a Weboldalon közzétett tájékoztató tartalmazza.

A Szerződéstől való elállás joga alól kivételt képeznek a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29 §-ban foglaltak.

Elállás

4.8. Elállási jog gyakorlásának menete:

4.8.1 Amennyiben a Vásárló élni kíván az elállás jogával úgy köteles az elállási szándékát tartalmazó nyilatkozatot az alábbi elérhetőségek egyikére elküldeni:

Postázási cím: Kétszerszép Kft. 7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 8/a.

Email cím: ketszerszep@gmail.com

Ebből a célból a Vásárló felhasználhatja az elállási nyilatkozat-mintát is, postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email-en keresztül történő értesítés esetén az email, küldésének idejét veszi figyelembe.

4.8.2 A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket: Kétszerszép Kft. 7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 8/a., címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

4.8.3. A Szolgáltató nem köteles a Vásárló részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató   által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

4.8.4. Az Eladó jogosult a Vásárló által kifizetett teljes összeg visszafizetését mind addig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte.

4.8.5. Az Eladó a visszatérítés során az eredeti ügylettel azonos fizetési móddal egyező visszafizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. A visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

4.8.6.A Vásárló a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

4.8.7. A Vásárló a szerződés megkötésének és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát. A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározottak szerint gyakorolta.

4.9. Az Eladó nem köteles olyan termékek visszavételére, amely a Vásárló személyéhez kötött, illetve amelyet a Vásárló egyedi utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő,

4.10. Az Eladó nem köteles olyan termékek visszavételére, melyet Vásárló az elállási jog gyakorlását megelőzően beépített, átalakított, bármilyen egyéb módon jellegében, szerkezetében megváltoztatott

4.11. Ha az Eladó a Vásárló által megrendelt Termék szállítását 15 napon belül nem tudja teljesíteni, úgy erről tájékoztatja a Vásárlót, és a megrendelés ellenértékét 7 napon belül visszatéríti részére, az a szerződés felbontásának minősül Eladó részéről. A felek megállapodhatnak a megrendelés teljesítésének átütemezéséről és/vagy módosításáról is.

5. TITOKTARTÁS

5.1. A Vásárló által az Eladónak szolgáltatott bármely jellegű információt az Eladó és az Üzemeltető is bizalmasan kezeli.

5.2. A Vásárló a Szerződés létrejöttével vállalja, hogy nem ad semmilyen nyilvános nyilatkozatot harmadik személyek részére az Eladó előzetesen adott írásos beleegyezése nélkül.

5.3. Azzal, hogy a Vásárló információkat és adatokat közöl ezen a weboldalon, biztosítja az Eladónak és az Üzemeltetőnek az azokhoz való korlátlan és visszavonhatatlan hozzáférését, továbbá ezen információk vagy adatok feletti használati, másolási, módosítási, átküldési jogát.

5.4. A Vásárló azzal, hogy felhasználói fiókot hoz létre/Rendelést ad le, bekerül az Üzemeltető/Eladó adatbázisába, így a hatályos jogszabályoknak megfelelően és azok keretei között hozzájárul, hogy harmadik felek, éspedig az Üzemeltető és/vagy Eladó partnerei felvegyék vele a kapcsolatot: marketing szolgáltatást, más szolgáltatást kínáló szolgáltatók, szerviz, más társaságok, amelyekkel az Üzemeltető/Eladó a Termékek vonatkozásában közös kínálati programokat tud kifejleszteni.

6. SZÁMLÁZÁS – KIFIZETÉS

6.1. A https://orvosikannabisz.info weboldalon megtalálható valamennyi terméket megvásárolhatja online. A termék ismertetőjénél Eladó közli a termék paramétereit és árát is. A feltüntetett árak minden esetben tartalmazzák az aktuálisan megfizetendő Általános Forgalmi Adót (ÁFA). A vásárláshoz igénybe vett hálózati hozzáférés és egyéb távközlési szolgáltatás díjai a Vásárlót terhelik.

6.2. Az Eladó amennyiben a megrendelést visszaigazolja, az díjbekérésnek minősül. A Vásárló a visszaigazolásban szereplő összeget a visszaigazolástól számított 72 órán belül jogosult a választott fizetési módnak megfelelően megfizetni. Amennyiben ez nem történik meg 72 órán belül, úgy az Eladó a megrendelést jogosult törölni a rendszeréből. Erre hivatkozással a Vásárló kártérítési igényt nem érvényesíthet az Eladóval szemben.

6.3. Az árut, az árat, a fizetési módot és a fizetési határidőt minden Rendelésben meg kell jelölni. Az Eladó számlát bocsát ki a Vásárló számára a leszállított Termékekről. A Vásárló kötelessége továbbítani, átvételkor ellenőrizni a számla hatályos jogszabályok szerinti kibocsátásához szükséges összes információt.

6.4. Minden rögzített rendelés esetében feltüntetésre kerül a megvásárolni kívánt Termék vételára, a fizetési mód, illetve a fizetési határidő. A Vásárló felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához, minden rá vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – megadjon. Ennek elmulasztása esetén az Eladó nem kötelezhető új számla kiállítására.

6.5. Az Eladó a megrendeléshez tartozó, értékesített Termékekről szóló számlát elsősorban elektronikus úton továbbítja a Vásárló részére. A kiállított számla elektronikus formában elérhető a Vásárló felhasználói fiókjából, illetve elektronikus üzenet (e-mail) formájában is elküldésre kerül a felhasználói fiókban megadott e-mail címre, továbbá papír alapon csatoljuk a Termékhez.

6.6. A Vásárló minden esetben köteles a felhasználói fiókjában megadott – a számlázáshoz felhasznált – személyes adatokat naprakészen tartani, annak érdekében, hogy a számlát minden egyes rendelés esetében az Eladó helyesen állítsa ki és bocsássa a Vásárló rendelkezésére. A Vásárló köteles minden megrendelés leadásánál a megadott adatok helyességéről megbizonyosodni.

6.7. Amennyiben a regisztrált fiókban a számlázással összefüggő információk – beleértve a kiállított számlát/számlákat – több mint negyvennyolc (48) órán át nem érhetőek el, úgy a Vásárló erről írásban tájékoztathatja az Üzemeltető ügyfélszolgálatát.

6.8 Az ár megfizetése

A fizetés lehet előre utalás, vagy utánvéttel készpénzzel futárszolgálaton keresztül az áru átvételekor.

6.8.1. Vásárlás átutalással

Bankszámla száma: MagNet Bank 16200209-17069892-00000000

7. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

7.1. A termékek jellemzően 1-15 munkanapon belül szállítja Eladó, a pontos kiszállítás időpontjáról tájékoztatást a ketszerszep@gmail.com e-mail címen kérhet a Vásárló.

7.2. Eladó a szállítást csak háztól-házig vállalja. A termékek lakásba, ingatlanba történő beviteléről a Vásárlónak kell gondoskodnia

7.3. A Vásárló a termék átvételekor köteles a csomagolás, az áru sértetlenségét ellenőrizni. Amennyiben a termék sérülten érkezik Vásárlóhoz, annak átvételét fel kell függeszteni, és a terméket vissza kell küldeni a szállítóval. A szállítólevél aláírásával Vásárló igazolja Eladó és a futárszolgálat felé a termék sértetlenségét, Amennyiben a Terméket a Vásárló átveszi, és átvételkor nem jelzi, hogy a Termék sérült, úgy utólag Eladó a szállításból eredő sérülésért felelősséget nem vállal.

7.4. Ha a küldemény sérülése a kézbesítéskor azonnal nem ismerhető fel, akkor a sérülést a kézbesítéstől számított 24 órás jogvesztő határidőn belül kell Eladónak bejelenteni. Ezt követően Eladó a szállításból eredő sérülésért felelősséget nem vállal.

7.5. A szállítás költsége minden termék adatlapján fel van tüntetve, több tételes rendelés esetén ezek az összegek nem adódnak össze, hanem a rendelés végösszegét kell figyelembe venni.

7.6. Egyes, az oldalról történő vásárlás (megrendelés) esetében a hatályos magyar jogszabályok értelmében a Nemzeti Adó-és Vámhivatal EKAER (Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer) számot kérhet a vásárlótól. Az EKAER szám megszerzése a Vásárló (mint Címzett) kötelessége és felelőssége. Mindebből következik, hogy ezen kötelezettsége megsértéséből eredő következményekért Eladó esetleg költségeiért a Vásárló felel.

8. SZAVATOSSÁG

8.1. Kellékszavatosság:

8.1.1.Az Eladó hibás teljesítése esetén a Vásárló kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

8.1.2.A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.

8.1.3. A Vásárló a fogyasztói szerződés esetén az átvétel időpontjától számított 2 éven belül érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl a vásárló kellékszavatossági nem tudja érvényesíteni.

8.1.4. A Vásárló a kellékszavatossági jog érvényesítése esetén kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általa választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

8.1.5. Ha Vásárló a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

8.1.6. Választott kellékszavatossági jogáról a Vásárló egy másikra is áttérhet, ebben az esetben viszont köteles az áttérés költségét viselni kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

8.1.7. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele amennyiben a Vásárló igazolja, hogy a terméket az Eladótól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8.2. Termékszavatosság:

8.2.1. A termék abban az esetben tekinthető hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével a Vevő e jogosultságát elveszti.

8.2.2.Termékszavatossági igényét a Vásárló kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy az Eladóval szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba,

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

8.2.3. A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

8.3. Jótállás:

8.3.1. Hibás teljesítés esetén az Eladó a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az, illetve a rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkekre (10 000 Ft feletti értékű termékekre) a kötelező 1 év jótállást vállal.

8.3.2.Az Eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

8.3.3. Amennyiben a jótállás kérése helytálló, a Vásárló kérheti a termék cseréjét, vagy javítását. Amennyiben Eladónak nem áll módjában a termék cseréje – készlethiány, vagy egyéb ok miatt-, a Vásárló a javítást vagy az árleszállítást igényelheti, illetve a vételár visszatérítését abban az esetben, ha sem a Termék cseréjére sem a javítására, sem árleszállításra nincs lehetőség.

8.3.4. Amennyiben a Vásárló a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét az Eladó köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

8.3.5. A megvásárolt termékekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási bejelentéséhez kérjük, használja a https://orvosikannabisz.info oldalt.

8.4. Egyéb feltételek:

8.4.1.Az áruházban feltüntetett fotókon található dekorációk, nem képezik a szerződés tárgyát, kizárólag a megnevezésben és a leírásban feltüntetett termék.

9. A TERMÉKEK FELETTI TULAJDONJOG ÁTADÁSA

9.1. A Termékek feletti tulajdonjog a házhozszállításkor az átvétellel száll át a Vásárlóra, a rendelésben megjelölt helyen, amennyiben a Vásárló kifizette Termék vételárát. (Ennek igazolásául szolgálhatnak: leszállítás jelentése – a gyorsposta által kiadott szállítási dokumentum átvételének aláírása).

10. FELELŐSSÉG

10.1. Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen kárért, amelyet a Vásárló vagy bármely harmadik fél elszenvedhet annak eredményeként, hogy az Eladó teljesíti a Rendelés szerinti bármely kötelezettségét és nem vonható felelősségre semmilyen kárért, amely a Termékek használatából származnak, azoknak a Vásárló részére történő átadása után.

10.2. Eladó nem vonható felelősségre az Termékek szállítás közbeni elveszítéséért, a szállításból eredő bármilyen probléma a futárszolgálat/gyorsposta felelősségi körébe tartozik.

11. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Eladó: alapvetően a Kétszerszép Kft. illetve a saját honlappal rendelkező partnercégek

Üzemeltető: a https://orvosikannabisz.info/ honlap üzemeltetője a Kannabinoid Medicina Alapítvány székhely: 7625 Pécs, Tettye u. 59. fsz. 1, nyilvántartási száma: 02-01-0001892., adószáma: 19166809-1-02,

11.1. Ügyfél/Felhasználó: természetes személy vagy jogi személy, aki az oldal használatával – bármely elektronikus kommunikációs eszközön (asztali számítógép, notebook, telefon, tablet, okostelefon…stb.) hozzáférést nyer az oldalhoz, annak tartalmához; aki az Weboldalon regisztrál, ezáltal felhasználói fiókot (a továbbiakban: felhasználói fiók) hoz létre vagy aki a Weboldalon megrendelést ad le és ennek következtében felhasználói fiókot hoz létre.

11.2. Vásárló: az az Ügyfél, aki a https://orvosikannabisz.info oldalon rendelést adott le.

11.3. Felhasználói fiók: a Vásárló a https://orvosikannabisz.info oldalon regisztrációja útján felhasználói fiókot hozhat létre. A regisztrációhoz egy valós, a Vásárlóhoz tartozó e-mail cím és egy jelszó megadása szükséges. A felhasználói fiókjából adhat le rendelést, vásárolhat. A felhasználói fiók úgy is létrehozható, hogy a Vásárló a https://orvosikannabisz.info oldalon az általa kiválasztott terméket a Kosárba helyezve, egy valós, a Vásárlóhoz köthető e-mail címet és a rendelés leadásához szükséges adatokat megadva rendelést ad le és a rendelés leadásával felhasználói fiókot hoz létre az általa megadott adatokkal.

A felhasználói fiók tartalmazza a Vásárló által a regisztráció során és a rendelése(i) leadásakor megadott adatokat, információkat, minden az általa leadott rendelés(ek)kel kapcsolatos adatot és információt (a vásárolt termékekhez kapcsolódó jótállás, számla, stb.) továbbá a Vásárló által a https://orvosikannabisz.info-n kiválasztott termékeket/összeállított terméklistákat.

Az Ügyfél a regisztráció során és a rendelés leadásakor köteles valós adatokat megadni. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy az Ügyfél által megadott adatok köre részben vagy teljesen nem valós elemeket tartalmaz, jogosult az Ügyfél felhasználói fiókjához való hozzáférését korlátozni, illetve az Ügyfelet a https://orvosikannabisz.info használatából kizárni.

Felhasználói fiók létrehozására és a https://orvosikannabisz.info-n történő vásárlásra az a természetes személy jogosult, aki 18. életévét legkésőbb a fiók létrehozása napján betöltötte.

11.4. Szerződés – az Eladó és a tőle terméket a https://orvosikannabisz.info oldalon keresztül megrendelő Felhasználó (a továbbiakban: Vásárló) között az Eladó és a Vásárló egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően.

12. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

12.1. Regisztráció

A Vásárló regisztráció nélkül is szabadon nézelődhet és válogathat a webáruházban. A vásárlás előtt ki kell tölteni a regisztrációs adatlapot (regisztráció) és jelszót is kell választani. A regisztrációhoz szükséges néhány személyes adat megadása is. A megadott személyes adatainak helyességét Vásárló ellenőrizheti. Erre szolgál az adatok jóváhagyása. Ha az adatot nem hagyja jóvá, módjában áll a feltüntetett valamennyi adatot törölni vagy javítani.

12.2. Az azonosító és a jelszó megadása azt jelenti, hogy a regisztráció útján nyilvántartásba vett természetes személy személyesen, illetve jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (szervezet) képviselője a szervezet nevében jár el a vásárlás során.

12.3. Bejelentkezés

A regisztrációt követően már bármikor személyes azonosítója és jelszava segítségével tud bejelentkezni.

13. ADATTOVÁBBÍTÁS

Bankkártyás fizetés esetén a Kétszerszép Kft. (7400 Kaposvár, Kossuth Lajos u. 8/a.) adatkezelő által a https://orvosikannabisz.info felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatok átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

 • Név
 • Email Cím
 • Telefonszám
 • Számlázási adatok

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Keletkezési dátum: 2020.04.07.

Megbízási szerződés

nem-konvencionális humán gyógyító és orvos-természetgyógyász tevékenység ellátására

Szerz. szám:_____/202__

amely létrejött egyrészről

Név:________________________________________________________________________

Lakcím:______________________________________________________________________

Szig.sz:________________________________

Anyja neve:__________________________________

Születési hely, idő:___________________________________

mint megbízó,  a továbbiakban Megbízó –, /Páciens/

másrészről a

Kétszerszép Korlátolt Felelősségű Társaság

fióktelep: 1137 Budapest, Pozsonyi út 42.

adószám: 14980699-1-14

cégjegyzékszám: Cg. 14-09-316290

képviseletében: Dr. Karácsony Ferenc EV.

mint megbízott,  a továbbiakban Megbízott – között a mai napon az alábbi tartalommal:

I./ A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján Megbízott nem-konvencionális humán gyógyító és orvos-természetgyógyász tevékenységet tartozik végezni Megbízó – a továbbiakban: Páciens – vonatkozásában. A nem-konvencionális gyógyító és életminőség javító eljárások célja az egészségi állapot kedvező befolyásolása, a betegségek megelőzése, valamint az egészséget veszélyeztető, illetve károsító tényezőkkel szembeni védekezés lehetővé tétele. 

A Megbízott által ellátandó tevékenységi kör pontos meghatározását felek az 1. sz. melléklet kitöltése útján pontosítják, ahol az egyes eljárások listáján bejelölik Megbízó által kért vizsgálatokat, eljárásokat, szolgáltatásokat.

II./ Megbízott jogállása

 1. Megbízott vállalja, hogy jelen szerződés 1. mellékletében megjelölt feladatait Megbízó utasításai szerint a részéről eljáró Dr. Karácsony Ferenc orvos-természetgyógyász – továbbiakban Holisztikus orvos – személyesen és önállóan, a vonatkozó jogszabályoknak és szakmai szabályoknak eleget téve a legjobb tudása szerint teljesíti Páciens érdekeinek szem előtt tartása mellett.

 1. Megbízott részéről megnevezett Holisztikus orvos személyesen köteles eljárni, de akadályoztatása esetén jogosult másik – orvosi diplomával és szakirányú végzettséggel rendelkező – Holisztikus orvos közreműködését igénybe venni, azonban e személyért úgy felel, mintha a rábízott ügyet maga látta volna el. A megbízás ellátása során minden olyan részfeladatot, amely a Holisztikus orvos személyéhez nem kötött – például adatfelvétel, tesztek, műszeres mérések – egyéb megfelelő szakmai képesítéssel rendelkező személy is elvégezheti, de Holisztikus orvos e személyért úgy felel, mintha a rábízott ügyet maga látta volna el.

 1. Megbízott Páciens előzetes írásos hozzájárulása alapján jogosult tartósan harmadik személy közreműködését is igénybe venni, de az igénybe vett személynek felsőfokú végzettséggel és legalább 1 éves szakirányú természetgyógyász gyakorlattal kell rendelkeznie. Megbízott az igénybe vett személyért úgy felel, mintha a rábízott ügyet maga látta volna el. Ha Megbízottnak más személy igénybevételére nem volt joga, felelős azokért a károkért is, amelyek e személy igénybevétele nélkül nem következtek volna be.

Ha Megbízott által igénybe veendő személyek közül Páciens választott, Megbízott e személyért nem felelős, ha bizonyítja, hogy az igénybe vett személy utasításokkal való ellátása és ellenőrzése terén úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

 1. Holisztikus orvos vállalja, hogy jelen szerződés 1. mellékletében megjelölt feladatainak teljesítését Páciens jelentkezésétől számított 7 napon belül megkezdi. E határidő vonatkozik Megbízott által jelen szerződés 2. pontjában megjelölt és 3. pontjában hivatkozott helyettes teljesítésének megkezdésére is.

 1. Holisztikus orvos köteles Pácienst az állapotáról kívánságára, szükség esetén e nélkül is tájékoztatni, különösen ha más személy, – pl. pszichológus, pszichiáter, más orvos – igénybevétele vált szükségessé, vagy ha a felmerült új körülmények Páciens személyes intézkedését teszik indokolttá.

Abban az esetben azonban, ha ez a tájékoztatás Páciens érdekeivel ellentétes, mert visszaesést okozhat az állapotában, esetleg kilátástalanságot, apátiát okozhat, ekkor az információt Páciens érdekeire és az önrendelkezési jog céljára figyelemmel kell megadni.

 1. A megbízás ellátása során Holisztikus orvost utasítási jog illeti meg, amíg a tevékenység jellegére tekintettel Páciens utasításadási joga korlátozott, azt Holisztikus orvos kizárólag a szakmai szabályokkal való összeegyeztethetőség esetén köteles betartani.

 1. Ha Páciens célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, Holisztikus orvos köteles őt erre figyelmeztetni. Ha Páciens utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, és azt Holisztikus orvos teljesíti, az utasításból eredő károk Pácienst terhelik.

 1. Holisztikus orvos tájékoztatja Pácienst, hogy az orvos által felállított diagnózissal kapcsolatos terápiát nem módosíthatja, Pácienst nem kezelheti előzetes orvosi vizsgálat nélkül, illetve az orvosi kezelés alatt álló személy esetén köteles konzultálni a kezelést végző orvossal.

Ennek érdekében Páciens köteles valamennyi információt megadni Holisztikus orvos számára, amennyiben ezt elmulasztja, minden ebből eredő kár őt terheli, Holisztikus orvos mentesül a felelősség alól.

 1. Megbízott vállalja, hogy a tevékenység végzése során

­a) ­ a külön jogszabály alapján az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, illetve az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala által gyógyszerként törzskönyvbe bejegyzett gyógyszer, ­ az OGYÉI által külön jogszabály alapján nyilvántartásba vett gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag vagy készítmény, ­ a külön jogszabály alapján az OGYÉI, illetve az ÁNTSZ OTH által esetileg engedélyezett készítmény, az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által engedélyezett különleges táplálkozási igény kielégítését szolgáló élelmiszerek, valamint ­ a külön jogszabály alapján minősített gyógynövényt ­használja.

­b) ­ Magyarországon nem törzskönyvezett homeopátiás készítményt abban az esetben alkalmaz, ha a törzskönyvezés iránti eljárás már megindult, és az OGYÉI a készítményt nyilvántartásba vette.

c) ­ az Országos Kórház- és Orvostechnikai Intézet érvényes engedélyével rendelkező eszközöket, műszereket használ.

 1. Megbízott a Holisztikus orvos tevékenységének ellenőrzésére a tevékenység jellegéből adódóan kizárólag Pácienssel való konzultáció útján jogosult.

 1. Megbízott és Holisztikus orvos is titoktartásra köteles, amely kiterjed a Páciens személyes adataira, a megbízás ellátása során felmerült valamennyi információra és magára a tanácsadáson való részvétel tényére is.

 1. A Megbízó a jelen szerződés aláírásával igazoltan feltétlen hozzájárulását adja ahhoz, hogy Holisztikus orvos a kezelés során birtokába jutott ismereteket felhasználhatja, hipotéziseket fogalmazhat meg, esettanulmányokat készíthet és publikálhat belőlük, de ennek során tiszteletben kell tartania a személyiségi jogokat, és az adatvédelmi előírásokat.

 1. Holisztikus orvos az általa használt eszközök, és műszerek vonatkozásában Páciens számára a használathoz kapcsolódó valamennyi szükséges információt megadta jelen okirat aláírásával egyidejűleg – különös tekintettel a Papimi Ion Indukciós gép vonatkozásában, amelynek használata során minden fém tárgy viselése kerülendő. Ezen tájékoztatást Páciens tudomásul veszi. Erre tekintettel az alkalmazott eszközök és gépek Páciens általi nem megfelelő használatából eredő valamennyi kárt Páciens viseli.

III./ Megbízó jogállása

1./ Páciens kijelenti, hogy az nem-konvencionális gyógyító és életminőség javító eljárások során való részvétele önkéntes, azon saját akaratából vesz részt kezelőorvosával való egyeztetést követően, kényszertől, fenyegetéstől és befolyástól mentesen. Páciens kijelenti, hogy a választott szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a teljes körű tájékoztatást megkapta és valamennyi feltett kérdésére választ kapott, a várható kockázatokkal és nem kívánt hatásokkal tisztában van.

2./ A nem-konvencionális gyógyító és életminőség javító eljárások megkezdése előtt Páciens köteles Holisztikus orvos számára az egészségi állapotát teljes körűen feltárni, a kért leleteket számára bemutatni. Páciens tudomásul veszi, hogy ezek az eljárások nem helyettesítenek semmilyen orvosi kezelést.

Páciens nem kötelezhető, de tőle elvárható magatartás, hogy az addig megkezdett orvosi kezelést a továbbiakban is folytassa, illetve vegyen igénybe orvosi konzultációt is állapotának felügyelete, javítása, szinten tartása végett. Páciens az egészségi állapotában bekövetkezett bármilyen változásról Holisztikus orvost tájékoztatni köteles. Páciens kötelezettséget vállal arra, hogy ha Holisztikus orvos álláspontja szerint Páciens állapota vagy állapotának védelme indokolja, köteles orvosi konzultációt igénybe venni, és ennek eredményéről Holisztikus orvost tájékoztatni.

Páciens tudomásul veszi, hogy bármilyen betegség megállapítása és a terápiás terv elkészítése, a beteg egészségi állapotának figyelemmel kísérése orvosi feladat – erre Megbízott semmilyen kötelezettséget nem vállal. Megbízott Páciens kezdeményezésére, a megfelelő előzetes orvosi vizsgálat, illetve szakellátás után vagy azzal párhuzamosan, a beteg rendszeres orvosi ellenőrzése mellett – kiegészítő tevékenységként – a tevékenység végzésére képesített személy útján részt vehet a beteg ellátásában, és nem-konvencionális gyógymódot, természetgyógyászati eljárást végez.

3. / Páciens köteles Holisztikus orvossal együttműködni, utasításainak eleget tenni, az egyeztetett időpontokban pontosan megjelenni. A késés a konzultáció idejét rövidíti, az előjegyzéses rendszer miatt azonnal nem kompenzálható, mert az a soron következő időpontra előjegyzett pácienst megkárosítja. A konzultációk időpontjának 24 órán belüli módosítása további költséggel jár, melyeket soron kívül szükséges rendezni. Előre nem tervezett tényezők miatt a konzultáció hétvégére eső pótlása válhat szükségessé, melynek 50%-os felárát szintén soron kívül kell kiegyenlíteni.

4. / Páciens a megbízás ellátásáért megbízási díjat tartozik Megbízott számára megfizetni a következő fejezetben részletezettek szerint.

5./ Páciensnek a megbízási jogviszonyra általánosan jellemző utasításadási, irányítási, és ellenőrzési joga korlátozott, csak a megbízás céljának meghatározására terjed ki, de az utasítás nem terjedhet ki a munka végzésének módjára, megszervezésére, illetőleg nem teheti a megbízás teljesítését terhesebbé.

Páciens tudomásul veszi, hogy utasításait Holisztikus orvos kizárólag a szakmai szabályokkal való összeegyeztethetőség esetén köteles betartani. Amennyiben Holisztikus orvos azokkal nem ért egyet, és erre Pácienst figyelmezteti, Páciens törekszik Holisztikus orvos útmutatásainak megfelelően a saját utasításait újra fogalmazni. Amennyiben ragaszkodik korábbi utasításaihoz, abban az esetben tudomásul veszi hogy a megbízási jogviszonyt Megbízott azonnali hatállyal felmondhatja.

6./ Páciens nem-konvencionális gyógyító és életminőség javító eljárásra irányuló további jogviszonyt létesíthet, de ezen jogviszony létesítéséről előzetesen köteles tájékoztatást adni Holisztikus orvosnak. Páciens tudomásul veszi, hogy amennyiben Holisztikus orvos azt saját tevékenységére nézve hátrányosnak tartja, akkor jogosult jelen megbízási jogviszonyt azonnali hatállyal felmondani.

7./ Páciens titoktartásra köteles, amely nem terjed ki a Megbízott és a Holisztikus orvos személyére, valamint az eljárásokon való részvétel tényére, de ezen túl a szolgáltatás során felmerült valamennyi információra igen, az ott tapasztalt technikákról, eljárásokról senkinek – különösen Megbízott illetve Holisztikus orvos versenytársainak – nem számolhat be.

IV/ Megbízási díj és a költségek viselése

 1. Megbízottat jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséért megbízási díj illeti meg, amelynek mértékét felek minden hónapban előre határozzák meg a konkrét körülmények – pl. eljárások típusa, részvétel időtartama – függvényében.

 1. A megbízási díj a szolgáltatás megkezdésével egyidejűleg, azt követően minden hónap 5. napjáig előre esedékes. A megbízási díj megfizetése oly módon történik, hogy Páciens az összeget Megbízott számára nyugta/számla ellenében átadja.

 1. Megbízott a fentiek alapján minden hónap utolsó munkanapján jogosult a megbízási díj átadott összegét Megbízó részére utólagosan leszámlázni. Felek rögzítik, hogy a mindenkori vonatkozó pénzügyi szabályozás szerint kötelesek felek eljárni, így jelen rendelkezéstől eltérően – pl. átutalással történő teljesítés vagy a pénzátadással egyidejű számlaadás is előfordulhat – járnak el felek, ebben az esetben nem kell jelen rendelkezést külön módosítani.

 1. A Megbízott a számla átvételével igazolja az ellátás teljesítését. A számla lehet a Megbízó választása szerint készpénzfizetési, amelyet a Megbízó azonnal köteles teljesíteni, és vonatkozhat legfeljebb 8 napon belüli átutalásra, amelyet a Megbízó határidőben vállal átutalni.

 1. A megbízási díjon felül Megbízott egyéb juttatásra nem jogosult, jelen megbízás teljesítésével kapcsolatban felmerülnek készkiadásait és egyéb költségeit ő viseli. Abban az esetben, ha az eredetileg vállalt szolgáltatás terhesebbé válik Megbízott számára – pl. a vállalt mennyiségen túl több, vagy más szolgáltatást is biztosítania kell, vagy ha a szolgáltatás nyújtása Megbízott számára extra költségeket okoz – pl. nem a Megbízott székhelyén történik a szolgáltatás nyújtása, vagy a Páciens külföldön van, a vele való kommunikáció költsége … stb. , akkor ezen költségek megfizetése Megbízót terhelik, adott költség fölmerülésével egyidejűleg.

 1. Késedelmes fizetés esetére szerződő Felek a késedelem időtartamára éves szinten a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresében mint késedelmi kamatban állapodnak meg, amelyet Megbízott a késedelem első napjától számított 5 napon túl jogosult kiszámlázni.

V./ Felelősség

1./ Amennyiben valamelyik szerződő fél jelen szerződésbe foglalt kötelezettségét, jogszabályt vagy egyéb szakmai szabályt vétkesen vagy súlyosan gondatlanul megszegi, vagy ha a másik félnek vagyoni vagy nem vagyoni kárt okoz a polgári jog szabályai szerint felel.

2./ Felek rögzítik, hogy Felek kapcsolata gondossági – és nem eredmény – kötelem, a Holisztikus orvos fő kötelessége, hogy szaktudását felhasználva járjon el Páciens érdekében. Ennek értelmében a díjazás akkor is megilleti, ha eredményt nem ért el.

Páciens tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

A Holisztikus orvos nem tartja – nem tarthatja – ellenőrzése alatt az összes körülményt, ami az eredmény bekövetkezését befolyásolja, emellett a természetgyógyászati eljárás során fő információ forrás maga a Páciens aki nem tekinthető saját ügyében pártatlan, objektív szemlélőnek. Emellett az eljárások során szubjektív tényező a Páciens hajlandósága és képessége a problémákkal való szembenézésre, a változtatásra életvitelében, tehát sokkal inkább a Pácienstől, mint a Holisztikus orvostól függ az eljárások sikere. További tényező a külvilág maga, melyben a Páciens – és a Holisztikus orvos is – él. Legyen bármilyen biztató a haladás a kezelés során, azt komolyan visszavetheti egy negatív életesemény. A fentieken túl a természetgyógyászati eljárás során nem egyértelmű az sem, mi az eredmény, adott esetben az egészségi állapot orvosi szempontból való negatív változása nem jelenti a természetgyógyászati eljárás eredménytelenségét.

VI./ A szerződés hatálya

A megbízás jelen szerződés aláírásának napján kezdődik és határozatlan időre szól.

 

VII./ A szerződés megszűnése

 1. Jelen szerződés megszűnik, ha

a) valamelyik fél a szerződést felmondja /rendes ill. rendkívüli felmondás/;

b) Megbízott fél megszűnik, kivéve ha a megszűnő jogi személynek jogutódja van;

c) a megbízás okafogyottá válik.

 1. Jelen szerződést Felek 30 napos felmondási határidő mellett bármikor írásban, indokolás nélkül rendes felmondással felmondhatják. A felmondási idő alatt Megbízott illetve Holisztikus orvos köteles a szerződés 1./ pontjában meghatározott feladatait ellátni.

 1. Súlyos szerződésszegés esetén a szerződést Felek bármikor jogosultak írásban, azonnali hatállyal rendkívüli felmondással felmondani. Az azonnali hatályú felmondásban a súlyos szerződésszegésre utalni kell, annak megjelölésével. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen Megbízó oldaláról a megbízási díj kifizetésének többszöri felkérést követően történő elmulasztása abban az esetben, ha a Megbízott az ellátást elvégezte, Megbízott oldaláról pedig az ellátás elmulasztása szintén többszöri felkérés ellenére. Bármelyik fél a másik fél mulasztása esetén a felkérést másodszor már írásban köteles megtenni.

 1. Megbízott azonnali hatályú felmondás esetén a szerződés megszűnése után is köteles Páciens érdekének védelmében a halaszthatatlan intézkedéseket mindaddig megtenni, de legfeljebb 15 napig. Ha Megbízott azonnali hatályú felmondása alapos ok nélkül történt, az okozott kárt meg kell téríteni.

 1. A felmondási idő utolsó napján illetőleg az azonnali felmondással egyidőben esedékessé válik az addig elvégzett munkák után járó megbízási díj.

VIII./ Az információk kezelése

 1. Felek jelen szerződés megkötését megelőző tárgyalásokat, a szerződés alapján végzett tevékenységet és a megbízás ellátása során akár közvetlenül, akár közvetve – alkalmazottain, megbízottjain keresztül – birtokába jutó valamennyi információt orvosi, magán és üzleti titoknak tekintik.

 1. Felek kötelesek jelen szerződés hatálya alatt és megszűnését követően is a jelen szerződés alapján birtokukba jutott valamennyi információt bizalmasan kezelni, továbbá biztosítani azt, hogy alkalmazottaik, megbízottaik és jelen szerződés teljesítésébe bevont, vagy jelen szerződésről bármilyen más formában információhoz jutó harmadik személy tudomására jutott információkat bizalmasan kezeljék, továbbá hogy azokat az érintett szerződő Megbízott vagy Páciens előzetes írásbeli engedélye nélkül bármilyen módon nem másolják, vagy sokszorosítják, nem adják ki harmadik személynek és nem teszik harmadik személy részére hozzáférhetővé.

IX./ Egyéb rendelkezések

 1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a felek szóbeli megállapodása, másodsorban a Polgári Törvénykönyv és a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló ­11/1997. (V. 28.) NM rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

 1. Felek jelen szerződésből eredő vitáikat békés úton rendezik, ennek sikertelensége esetén a Budai Központi Kerületi Bíróság hatáskörét kötik ki.

Felek a jelen szerződést elolvasták, megértették, azt az általuk választott tanácsadóval való külön egyeztetés lehetőségét követően és annak eredményeként módosítva jelenlegi véglegesített formában mint akaratukkal mindenben egyezőt, alulírott tanúk jelenlétében helybenhagyólag aláírták. A Megbízó vállalja, hogy a jelen szerződés egyik tanúja valamelyik közeli hozzátartozója.

Kelt Budapest, 202__ ________.

________________________________________ ________________________________________

Megbízó – Páciens Kétszerszép Kft Megbízott

Előttünk, mint tanúk előtt:

 1. Név:______________________________________ 2. Név:______________________________________

Lakcím:__________________________________ Lakcím:___________________________________

Személyi ig. sz.:_______________________ Személyi ig. sz.:________________________

Mellékletek:

 1. Kezelési nyilatkozat

 2. Kondíciós lista

 3. Coaching ismertető

 4. Közeli Hozzátartozók közös nyilatkozata (opcionális)

 5. Meghagyás (opcionális)

Share this Page